Leafminers and plant galls of Europe

Bladmineerders en plantengallen van Europa

Dr. Willem N. Ellis

Bladmijnen zijn gangetjes of blaasjes die door insectenlarven in het bladweefsel worden uitgevreten. De sporen van de activiteiten van deze miniatuur mijnbouwers zijn zeer kenmerkend. Bovendien leven ze gewoonlijk maar in één, of enkele nauw verwante, plantensoorten. Dat geldt ook voor gallen, de reacties van planten op aantastingen door hun vijanden. Door de combinatie van plantensoort en het uiterlijk van de mijn of gal zijn de meeste Europese veroorzakers ervan goed op naam te brengen. Deze website helpt u daarbij.

Leafmines are small tunnels or blotches made by insect larvae feeding within the leaves. The traces left by these miniature miners are very characteristic. Moreover, most species live on but one, or a few closely related, plant species. The same applies to galls, the reactions of plants to attacks by their ennemies. The combination of plant species and characteristics of the mine or gall makes that most of the European causers can easily be identified. This website is intended to help you doing this.

Fenella minuta op kleine ooievaarsbek

17423

Fenella minuta on Small-flowered Crane's-bill

10/12/2015