Coleophora idaeella Hofmann, 1869

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora idaeella case

from Toll (1962a)

Vaccinium myrtillus, België, prov. Luik, Hoge Venen © Steve Wullaert

Coleophora idaeella: case on Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium myrtillus, Belgium, prov. Liège, High Fens © Steve Wullaert

vraatbeeld, met uitsnede en jeugdzak

Coleophora idaeella: feeding traces on Vaccinium vitis-idaea

feeding traces, with excision and youth case

zak De volgroeide larve in een tweekleppige samengestelde bladzak, opgebouwd uit drie bladstukjes van toenemende ouderdom en afnemende grootte; de zak meet ongeveer 10 mm, de mondhoek bedraagt ca 60°.

Verwarring is mogelijk met Coleophora vacciniella, die op dezelfde waardplant kan voorkomen. Een verschil is dan dat vacciniella bovenop het blad leeft en daar venstervraat veroorzaakt, terwijl idaeella onder het blad leeft. Verpoppen doet idaeella echter bovenop het blad (Itämies & Tabell, 1991a; Tabell in litt., 2009).

case The full-grown larva in a bivalved composite leaf case, composed of three leaf fragments of increasing age and decreasing size; the case measures c. 10 mm, the mouth angle is c. 60°.

Confusion is possible with Coleophora vacciniella, that can live on the same hostplant. An additional difference then is that vacciniella causes window feeding in the upperside of the leaf, while idaeella makes blotch mines from the underside. However, the pupation of idaeella occurs on the upperside (Itämies & Tabell, 1991a; Tabell in litt., 2009).

waardplanten: Ericaceae, nauw monofaag

hostplants: Ericaceae, narrowly monophagous

Vaccinium vitis-idaea.

Zelden V. myrtillus (foto hierboven)

Rarely V. myrtillus (picture above).

fenologie Ovipositie in juni, juli; de larve is volgroeid in mei twee jaar later (Emmet ea, 1996a).

phenology Oviposition in June, July; the larva is full-grown in May, two year later (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen door Steve Wullaert

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2012)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2012)

BENELUX

BE observed by Steve Wullaert

NE not recorded (Fauna Europaea, 2012)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2012)

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland to de Pyreneeën en Alpen, en van Engeland tot Polen en Slowakijë (Fauna Europa, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees and Alps, and from Britain to Poland (Fauna Europa, 2009).

larve Zie Emmet ea (1996a); buikpoten op abd. 3-5.

larva See Emmet ao (1996a); prolegs on abd. 3-5.

literatuur

references

Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Itämies & Tabell (1991a), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Toll (1962a).

27/04/2017