Ectoedemia empetrifolii A & Z Lastuka 2000

Lepidoptera, Nepticulidae

Hypericum empetrifolium, Griekenland; uit A & Z Laštuvka (2000b)

Ectoedemia empetrifolii mines

Hypericum empetrifolium, Greece; from A & Z Laštuvka (2000b)

mijn Smalle gang, gewoonlijk langs de bladrand, overgaand in een blaas die vrijwel het hele blad inneemt. De frass is geconcentreerd in het basale deel van de blaas. Gemineerde bladeren zijn zeer onopvallend, en vallen bovendien snel af. Verpopping binnen de mijn.

mine Narrow corridor, generally along the leaf margin, widening into a blotch that occupies almost the complete leaf. The frass is concentrated in the basal part of the blotch. Mines are very inconspicuous, moreover, mined leaves are quickly shed. Pupation within the mine.

waardplanten: Hypericaceae, nauw monofaag

hostplants: Hypericaceae, narrowly monophagous

Hypericum empetrifolium.

fenologie Mijnen zijn gevonden in de tweede helft van juni - begin juli, maar waarschijnlijk zijn er wel meer generaties.

phenology Mines have been found in the second half of June - early July, but probably there are more generations.

verspreiding binnen Europa Griekenland (Peloponnisos).

distribution within Europe Greece (Peloponnisos)

literatuur

references

A & Z Lastuka (2000b).

24/12/2011